zondag, 16 juni, 2024
Text Size

Artikelindex

HUURVOORWAARDEN KNIEMOBILISATIE.BE
VERSIE 01/10/18

 1. Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
  Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde huurder. Bij een telefonische huur-opdracht, stemt de huurder – door het geven van de opdracht – in met deze huurvoorwaarden. Verhuurde toestellen zijn en blijven steeds eigendom van VerBa bvba.
 2. Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
  Deze overeenkomst geldt voor een minimumperiode van 2 weken, ingaande op de dag van ondertekening van de huurovereenkomst. De huur zal daarna automatisch verlengd worden met additionele termijnen van telkens één week. De huurder krijgt hiervoor een factuur bezorgd. De huurovereenkomst is ten einde wanneer de huurder tegen ontvangstbewijs de gehuurde goederen terugbezorgt aan de verhuurder en dit voorafgaand aan de eerstvolgende verlenging. De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst ten allen tijde op te zeggen.
 3. Artikel 3. Levering en terugbezorging.
  De verhuurder levert de gehuurde goederen aan de huurder. De huurder verwittigt zelf de verhuurder voor beëindiging van de huur, hetzij telefonisch, hetzij via de hiervoor voorziene functie om de website www.kniemobilisatie.be. Tenzij anders overeengekomen, bezorgt de huurder zelf de gehuurde goederen terug aan de verhuurder en verwittigt hij vooraf de verhuurder hiervan. De gehuurde goederen zullen in dezelfde conditie waarin ze geleverd werden, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie in rekening te brengen. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd deze huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 4. Artikel 4. Reclamatie en controle op goede staat van de goederen.
  De huurder is verplicht onmiddellijk na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken. Indien er een gebrek vastgesteld wordt, dient de huurder de verhuurder zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen na de dag van levering hiervan op de hoogte te brengen. Indien dit niet gebeurt, wordt de huurder geacht in te stemmen met de staat waarin de gehuurde goederen zijn geleverd, en vervalt ieder recht op reclamatie.
 5. Artikel 5. Reparatie.
  Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onzorgvuldig gebruik (bv. laten vallen toestel), onzorgvuldige behandeling (bv. kabelbreuk tgv. trekken aan de kabel, draaien van stekker in toestel waardoor pin afbreekt, …), reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. En dit met een maximum van de op dat ogenblik geldende nieuwprijs van het gehuurde goed.
 6. Artikel 6. Waarborgsom.
  De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst.De verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie als in artikel 3. "Levering en terugbezorging" bedoeld. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
 7. Artikel 7. Schade en gebreken.
  De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde goed onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats verrichten. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
 8. Artikel 8. Aansprakelijkheid.
  Voor schade die de huurder aan derden veroorzaakt, direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen , is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. De huurder zal de verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van de verhuurde goederen door hem dan wel door derden.
 9. Artikel 9. Mededelingsverplichtingen huurder.
  De huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien de huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
 10. Artikel 10. Wijzigingen.
  Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
 11. Artikel 11. Betaling.
  De wijze van betaling zal in onderling overleg worden bepaald. Facturen zijn betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling van de factuur, ontvangt de huurder eerst een herinnering en nadien ene aangetekend schrijven. Op de totale schuld is van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per begonnen maand vanaf het aangetekend schrijven. Daarnaast zal de totale schuld verhoogd worden met een vergoeding van 10% van het onbetaald bedrag, met een minimum van € 50 en dit als forfaitaire schadevergoeding voor andere kosten dan renteverlies en gerechtskosten.
 12. Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen.
  Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 13. Artikel 13.
  De rechtbanken van het arrondissement waar de verhuurder gevestigd is, zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de huurovereenkomst.

Aanmelden